HamCheck

Google

سناریو

برخی از سناریوهایی که معمولا اتفاق می افتد دراین قسمت توضیح داده شده است

ثبت دریافت و پرداختهای افراد با یکدیگر و دریافت گردشها

شما معمولا حساب و کتاب هایی با سایر اشخاص دارید که در این سیستم ثبت می کنید و نیاز است که گردش حساب و کتاب خود را از سیستم دریافت کنید.

فرض کنید شما با شخصی به شماره موبایل 09123456789 حساب و کتاب دارید. همچنین شماره فکس شما 02122334455 است.

این پیامک یعنی شما به شخص مورد نظر مبلغ دومیلیون ریال پرداخت کرده اید و می خواهید این پرداخت در سایت ثبت شود

سایت به طرف حساب شما، پیامکی با مضمون اگر دریافت از ... به مبلغ 2000000ریال مورد تایید است عدد1 و الا 100 را بفرستید را ارسال می کند

درصورتیکه طرف حساب شما این پرداخت را تایید کند، پرداخت مورد نظر برای دو طرف ثبت خواهد شد.

درغیر اینصورت سایت از شما برای تایید مجدد یا انصراف اجازه می گیرد اگر شما تایید کنید برای بار آخر سایت تایید پرداخت را از طرف حساب شما جویا می شود. درصورت تایید طرف حساب این پرداخت در حسابهای هر دو طرف منظور می شود و درغیر اینصورت به عنوان پرداخت تایید نشده در سیستم ثبت خواهد شد.

این پیامک یعنی شما از شخص مورد نظر مبلغ دومیلیون ریال دریافت کرده اید و می خواهید این دریافت در سایت ثبت شود

سایت به طرف حساب شما، پیامکی با مضمون اگر پرداخت به ... به مبلغ 2000000ریال مورد تایید است عدد1 و الا 100 را بفرستید را ارسال می کند

درصورتیکه طرف حساب شما این دریافت را تایید کند، دریافت مورد نظر برای دو طرف ثبت خواهد شد.

درغیر اینصورت سایت از شما برای تایید مجدد یا انصراف اجازه می گیرد اگر شما تایید کنید برای بار آخر سایت تایید دریافت را از طرف حساب شما جویا می شود. درصورت تایید طرف حساب این دریافت در حسابهای هر دو طرف منظور می شود و درغیر اینصورت به عنوان دریافت تایید نشده در سیستم ثبت خواهد شد.

*ثبت تمامی پرداختها و دریافتها

به همین روش شما می توانید تمامی پرداختها و دریافتهای خود را با اشخاص دیگر در سایت ثبت نمایید. ثبت حساب و کتاب می تواند توسط هر یک از دو طرف حساب انجام شود و درصورت تایید در حساب هر دو ثبت می شود.